Trường tôi phải Đăng ký danh sách thí sinh thi cấp quận năm 2019-2020 như thế nào?

Trường hợp 1: Phòng GD &ĐT tại địa phương tổ chức thi cấp quận, huyện cho các trường trên địa bàn

Việc đăng ký danh sách học sinh tham dự cấp Quận/Huyện chỉ được thực hiện trên tài khoản của giáo viên cấp trường. Tài khoản quản trị cấp phòng, Sở không thực hiện việc đăng ký danh sách học sinh tham dự thi cấp quận huyện trực tuyến với BTC.

 

Về lựa chọn thí sinh đủ điện kiện dự thi: 

1. Theo tiêu chí của BTC: Vượt qua vòng 20 tự luyện.

2. Theo tiêu chí riêng của Phòng GD tại địa phương (nếu có)

Giáo viên lưu ý: Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách học sinh có đủ điều kiện thi theo quy định của BTC ( vượt qua vòng 20 tự luyện) trong mục "Đủ điều kiện thi". Giáo viên cần lựa chọn học sinh theo đúng tiêu chí của địa phương mình trong mục "Đủ điều kiện thi" trước khi gửi danh sách đăng ký trên hệ thống.

Về mã ca thi:  BTC sẽ gửi mã ca thi đến tài khoản quản trị cấp Phòng đăng ký tổ chức thi.  Với các khối lớp quận huyện tổ chức thi tập trung, học sinh sử dụng mã ca thi được hệ thống gửi đến Tài khoản quản trị cấp phòng để nhập vào làm bài thi. Kết quả thi được đối chiếu theo biên bản thi và mã ca thi của hội đồng thi đó.

Lưu ý: Trường hợp Quận huyện chỉ tổ chức thi một vài khối lớp, các khối còn lại trường chủ động tổ chức thi thì Giáo viên sử dụng mã ca thi được hệ thống gửi vào tài khoản của mình cho các khối lớp thi tại hồi đồng thi của trường .

Ví dụ: Phòng GD ĐT tổ chức thi khối lớp 5,9; Trường tổ chức thi các khối lớp còn lại. Học sinh khi tham gia dự thi khối 5,9 phải nhập mã ca thi của Phòng( có trong tài khoản quản trị cấp phòng), Các khối khác thi tại trường nhập mã ca thi của trường( có trong tài khoản quản trị cấp trường).

Biên bản thi:  Tải mẫu "Biên bản thi" hiển thị trong tài khoản giáo viên để sử dụng. Sau khi thi xong Giáo viên gửi biên bản thi trực tuyến thông qua tài khoản giáo viên quản trị cấp trường. Biên bản thi phải có đầy đủ chữ ký của học sinh, cán bộ coi thi và dấu của đơn vị. 

 

Trường hợp 2: Phòng GD &ĐT tại địa phương không tổ chức thi cấp quận, huyện. Trường chủ động tổ chức thi cấp quận huyện cho học sinh của mình.

Việc đăng ký danh sách học sinh tham dự cấp quận huyện chỉ được thực hiện trên tài khoản của giáo viên cấp trường. 

 

Về lựa chọn thí sinh đủ điện kiện dự thi: 

1. Theo tiêu chí của BTC: Vượt qua vòng 20 tự luyện

2. Theo tiêu chí riêng của trường (nếu có)

Giáo viên lưu ý: Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách học sinh có đủ điều kiện thi theo quy định của BTC ( vượt qua vòng 20 tự luyện) trong mục "Đủ điều kiện thi". Giáo viên cần lựa chọn học sinh theo đúng tiêu chí của trường mình trong mục "Đủ điều kiện thi" trước khi gửi danh sách đăng ký trên hệ thống.

Về mã ca thi: Hệ thống sẽ gửi mã ca thi cho Trường thông qua tài khoản của giáo viên

Biên bản thi:  Tải mẫu "Biên bản thi" hiển thị trong tài khoản giáo viên để sử dụng. Sau khi thi xong Giáo viên gửi biên bản thi trực tuyến thông qua tài khoản giáo viên quản trị cấp trường. Biên bản thi phải có đầy đủ chữ ký của học sinh, cán bộ coi thi và dấu của đơn vị. 

 

Xin cảm ơn và chúc các bạn đăng ký thành công!