Hướng dẫn làm bài thi nghe - dạng câu hỏi TRUE/FALSE

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI NGHE – DẠNG CÂU HỎI TRUE/FALSE

 

 

 

Hướng dẫn video