Câu hỏi thường gặp
Trường tôi phải Đăng ký danh sách thí sinh thi cấp Quận/Tỉnh/Quốc gia như thế nào?
Th.năm, 30/01/2020, 10:26 Lượt xem: 21859

Trường tôi phải Đăng ký danh sách thí sinh thi cấp Quận/Tỉnh/Quốc gia như thế nào?

Trường hợp 1: Phòng/Sở GD &ĐT tại địa phương tổ chức thi cấp Quận/Tỉnh/Quốc gia cho các trường trên địa bàn

Việc đăng ký danh sách học sinh tham dự các cấp chỉ được thực hiện trên tài khoản của giáo viên cấp trường. Tài khoản quản trị cấp Phòng/Sở không thực hiện việc đăng ký danh sách học sinh tham dự thi các cấp trực tuyến với BTC.

 

Về lựa chọn thí sinh đủ điện kiện dự thi: 

1. Theo tiêu chí của BTC: Vượt qua vòng 20/25/30 tự luyện (tương ứng với thi Quận/Tỉnh/Quốc gia).

2. Theo tiêu chí riêng của Phòng/Sở GD tại địa phương (nếu có)

Giáo viên lưu ý: Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách học sinh có đủ điều kiện thi theo quy định của BTC ( vượt qua vòng 20/25/30 tự luyện) trong mục "Đủ điều kiện thi". Giáo viên cần lựa chọn học sinh theo đúng tiêu chí của địa phương mình trong mục "Đủ điều kiện thi" trước khi gửi danh sách đăng ký trên hệ thống.

Về mã ca thi:  BTC sẽ gửi mã ca thi đến tài khoản quản trị cấp Phòng/Sở đăng ký tổ chức thi.  Với các khối lớp Phòng/Sở tổ chức thi tập trung, học sinh sử dụng mã ca thi được hệ thống gửi đến Tài khoản quản trị cấp Phòng/Sở để nhập vào làm bài thi. Kết quả thi được đối chiếu theo biên bản thi và mã ca thi của hội đồng thi đó.

Lưu ý: Trường hợp Phòng/Sở chỉ tổ chức thi một vài khối lớp, các khối còn lại trường chủ động tổ chức thi thì Giáo viên sử dụng mã ca thi được hệ thống gửi vào tài khoản của mình cho các khối lớp thi tại hồi đồng thi của trường .

Ví dụ: Phòng/Sở GD ĐT tổ chức thi khối lớp 5,9; Trường tổ chức thi các khối lớp còn lại. Học sinh khi tham gia dự thi khối 5,9 phải nhập mã ca thi của Phòng/Sở( có trong tài khoản quản trị cấp Phòng/Sở), Các khối khác thi tại trường nhập mã ca thi của trường( có trong tài khoản quản trị cấp trường).

Biên bản thi:  

- Hội đồng thi cấp Trường: Tải mẫu "Biên bản thi" hiển thị trong tài khoản giáo viên/ để sử dụng. Sau khi thi xong Giáo viên gửi biên bản thi trực tuyến thông qua tài khoản giáo viên quản trị cấp trường. Biên bản thi phải có đầy đủ chữ ký của học sinh, cán bộ coi thi và dấu của đơn vị. 

- Hội đồng thi cấp Phòng/Sở: Tải mẫu "Biên bản thi" hiển thị trong Tài khoản quản trị cấp Phòng/Sở để sử dụng. Sau khi thi xong Cán bộ quản trị cấp Phòng/Sở gửi biên bản thi trực tuyến thông qua tài khoản Quản trị cấp Phòng/Sở. Biên bản thi phải có đầy đủ chữ ký của học sinh, cán bộ coi thi và dấu của đơn vị. 

 

Trường hợp 2: Phòng/Sở GD &ĐT tại địa phương không tổ chức thi Tỉnh. Trường chủ động tổ chức thi cấp Quận/Tỉnh/Quốc gia cho học sinh của mình.

Việc đăng ký danh sách học sinh tham dự các cấp chỉ được thực hiện trên tài khoản của giáo viên cấp trường. 

 

Về lựa chọn thí sinh đủ điện kiện dự thi: 

1. Theo tiêu chí của BTC: Vượt qua vòng 20/25/30 tự luyện (tương ứng với thi Quận/Tỉnh/Quốc gia).

2. Theo tiêu chí riêng của trường (nếu có)

Giáo viên lưu ý: Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách học sinh có đủ điều kiện thi theo quy định của BTC ( vượt qua vòng 20/25/30 tự luyện) trong mục "Đủ điều kiện thi". Giáo viên cần lựa chọn học sinh theo đúng tiêu chí của trường mình trong mục "Đủ điều kiện thi" trước khi gửi danh sách đăng ký trên hệ thống.

Về mã ca thi: Hệ thống sẽ gửi mã ca thi cho Trường thông qua tài khoản của giáo viên

Biên bản thi:  Tải mẫu "Biên bản thi" hiển thị trong tài khoản giáo viên để sử dụng. Sau khi thi xong Giáo viên gửi biên bản thi trực tuyến thông qua tài khoản giáo viên quản trị cấp trường. Biên bản thi phải có đầy đủ chữ ký của học sinh, cán bộ coi thi và dấu của đơn vị. 

 

Xin cảm ơn và chúc các bạn đăng ký thành công!