40 danh từ không bao giờ chia số nhiều
Th.ba, 21/08/2018, 09:10 Lượt xem: 3804

  • Danh từ trừu tượng

Khác với danh từ cụ thể bạn có thể cảm nhận được chúng qua các giác quan thông thường (nhìn, nghe, ngửi, chạm thấy…), danh từ trừu tượng là thứ không thể cảm nhận được qua giác quan thông thường một cách cụ thể, nhưng bạn biết chúng tồn tại. Ví dụ:

information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/: thông tin

advertising /ˈædvətaɪzɪŋ/: quảng cáo

economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/: kinh tế học

advice /ədˈvaɪs/: lời khuyên

recreation /ˌriːkriˈeɪʃn/: nghỉ ngơi, thư giãn

employment /ɪmˈplɔɪmənt/: công ăn việc làm

physics /ˈfɪzɪks/: vật lý

pollution /pəˈluːʃn/: sự ô nhiễm

knowledge /ˈnɒlɪdʒ/: kiến thức

maths /mæθs/: toán

news /njuːz/: tin tức

measles /ˈmiːzlz/: bệnh sởi

mumps /mʌmps/: bệnh quai bị

politics /ˈpɒlətɪks/: chính trị học

scenery /ˈsiːnəri/: phong cảnh

traffic /ˈtræfɪk/: sự đi lại, giao thông

  • Danh từ chỉ chất liệu

iron /aɪrn/: sắt

air /eə(r)/: không khí

china /ˈtʃaɪ.nə/: sứ

clothing /ˈkləʊðɪŋ/: quần áo

crystal /ˈkrɪs.təl/: pha lê

geo /dʒel/: chất keo

glass /ɡlɑːs/: thủy tinh

meat /miːt/: thịt

beef /biːf/: thịt bò

milk /mɪlk/: sữa

metal /ˈmet̬.əl/: kim loại

plastic /ˈplæs.tɪk/: chất dẻo

shapoo /ʃæmˈpuː/: dầu gội đầu

soap /səʊp/: xà phòng

water /ˈwɔːtə(r)/ : nước

  • Danh từ đại biểu

Các danh từ này đại biểu cho một nhóm các sự vật hiện tượng. Bản chất cũng giống các danh từ trừu tượng.

equipment /ɪˈkwɪpmənt/: trang thiết bị

furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/: đồ đạc

homework /ˈhəʊmwɜːk/: bài về nhà

luggage/baggage /ˈlʌɡɪdʒ/ /ˈbæɡɪdʒ/: hành lý

machinery /məˈʃiːnəri/: máy móc

merchandise /ˈmɜːtʃəndaɪs/ = goods /ɡʊdz/: hàng hóa

money /ˈmʌni/: tiền tệ

stationery /ˈsteɪʃənri/: văn phòng phẩm

Thuần Thanh tổng hợp (Theo dkn.tv)