Truyện ngắn song ngữ: Chú cú già khôn ngoan
Th.Bảy, 21/07/2018, 11:37 Lượt xem: 4344

THE WISE OLD OWL – CHÚ CÚ GIÀ KHÔN NGOAN

There was an old owl that lived in an oak. Everyday he saw incidents happening around him. Yesterday he saw a boy helping an old man to carry a heavy basket. Today he saw a girl shouting at her mother. The more he saw the less he spoke.

Có một con cú già sống trong một cây sồi. Mỗi ngày nó chứng kiến nhiều sự việc xảy ra xung quanh nó. Hôm qua nó thấy một cậu bé giúp một ông già mang một cái giỏ nặng. Hôm nay nó nhìn thấy một cô gái hét lên với mẹ cô. Càng thấy nhiều nó càng ít nói.

As he spoke less, he heard more. He heard people talking and telling stories. He heard a woman saying that an elephant jumped over a fence. He also heard a man saying that he had never made a mistake.

Khi nó nói ít hơn, nó nghe được nhiều hơn. Nó nghe mọi người nói chuyện và kể chuyện. Nó nghe một người phụ nữ nói rằng một con voi nhảy qua một cái hàng rào. Nó cũng nghe một người đàn ông nói rằng anh ta chưa bao giờ phạm sai lầm.

The old owl had seen and heard about what happened to people. Some became better and some became worse. But the old owl had become wiser each and every day.

Con cú già đã nhìn thấy và nghe về những gì đã xảy ra với mọi người. Một số trở nên tốt hơn và một số trở nên tồi tệ hơn. Nhưng con cú già đã trở nên khôn ngoan hơn mỗi ngày.

Moral: You should be observant, talk less but listen more. This will make you a wise person.

Ý nghĩa đạo đức: Bạn nên quan sát, nói ít hơn nhưng lắng nghe nhiều hơn. Điều này sẽ làm cho bạn trở thành một người khôn ngoan.

Theo English for Students

Yên Thanh biên dịch