Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 211,148(Bạn)
4
Khối lớp 4 168,691(Bạn)
5
Khối lớp 5 143,542(Bạn)
6
Khối lớp 6 104,609(Bạn)
7
Khối lớp 7 82,834(Bạn)
8
Khối lớp 8 57,464(Bạn)
9
Khối lớp 9 36,611(Bạn)
10
Khối lớp 10 17,133(Bạn)
11
Khối lớp 11 16,606(Bạn)
12
Khối lớp 12 10,476(Bạn)