Số học sinh dự thi online toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 70,762(Bạn)
4
Khối lớp 4 68,364(Bạn)
5
Khối lớp 5 86,038(Bạn)
6
Khối lớp 6 45,071(Bạn)
7
Khối lớp 7 34,237(Bạn)
8
Khối lớp 8 23,839(Bạn)
9
Khối lớp 9 15,953(Bạn)
10
Khối lớp 10 4,970(Bạn)
11
Khối lớp 11 4,373(Bạn)
12
Khối lớp 12 3,146(Bạn)