Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 180,326(Bạn)
4
Khối lớp 4 147,054(Bạn)
5
Khối lớp 5 126,730(Bạn)
6
Khối lớp 6 92,170(Bạn)
7
Khối lớp 7 73,182(Bạn)
8
Khối lớp 8 51,038(Bạn)
9
Khối lớp 9 32,814(Bạn)
10
Khối lớp 10 15,111(Bạn)
11
Khối lớp 11 14,464(Bạn)
12
Khối lớp 12 8,764(Bạn)