Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 210,926(Bạn)
4
Khối lớp 4 194,375(Bạn)
5
Khối lớp 5 215,993(Bạn)
6
Khối lớp 6 127,824(Bạn)
7
Khối lớp 7 88,360(Bạn)
8
Khối lớp 8 74,814(Bạn)
9
Khối lớp 9 54,255(Bạn)
10
Khối lớp 10 31,180(Bạn)
11
Khối lớp 11 27,763(Bạn)
12
Khối lớp 12 17,989(Bạn)