Hotline
Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 121,896(Bạn)
4
Khối lớp 4 103,089(Bạn)
5
Khối lớp 5 123,764(Bạn)
6
Khối lớp 6 76,989(Bạn)
7
Khối lớp 7 57,208(Bạn)
8
Khối lớp 8 40,387(Bạn)
9
Khối lớp 9 25,395(Bạn)
10
Khối lớp 10 12,426(Bạn)
11
Khối lớp 11 11,034(Bạn)
12
Khối lớp 12 7,921(Bạn)