Học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 91,525(Học sinh)
4
Khối lớp 4 98,760(Học sinh)
5
Khối lớp 5 98,810(Học sinh)
6
Khối lớp 6 65,587(Học sinh)
7
Khối lớp 7 44,906(Học sinh)
8
Khối lớp 8 28,821(Học sinh)
9
Khối lớp 9 19,155(Học sinh)
10
Khối lớp 10 10,763(Học sinh)
11
Khối lớp 11 10,072(Học sinh)
12
Khối lớp 12 5,419(Học sinh)