Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 77,978(Bạn)
4
Khối lớp 4 92,983(Bạn)
5
Khối lớp 5 82,465(Bạn)
6
Khối lớp 6 41,994(Bạn)
7
Khối lớp 7 41,586(Bạn)
8
Khối lớp 8 29,098(Bạn)
9
Khối lớp 9 18,467(Bạn)
10
Khối lớp 10 7,252(Bạn)
11
Khối lớp 11 8,337(Bạn)
12
Khối lớp 12 5,520(Bạn)