Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 187,054(Bạn)
4
Khối lớp 4 151,026(Bạn)
5
Khối lớp 5 129,942(Bạn)
6
Khối lớp 6 95,175(Bạn)
7
Khối lớp 7 75,336(Bạn)
8
Khối lớp 8 52,452(Bạn)
9
Khối lớp 9 33,591(Bạn)
10
Khối lớp 10 15,636(Bạn)
11
Khối lớp 11 14,920(Bạn)
12
Khối lớp 12 9,164(Bạn)