Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 113,296(Bạn)
4
Khối lớp 4 97,897(Bạn)
5
Khối lớp 5 118,113(Bạn)
6
Khối lớp 6 70,060(Bạn)
7
Khối lớp 7 51,881(Bạn)
8
Khối lớp 8 36,268(Bạn)
9
Khối lớp 9 23,645(Bạn)
10
Khối lớp 10 9,971(Bạn)
11
Khối lớp 11 8,590(Bạn)
12
Khối lớp 12 6,476(Bạn)