Thống kê
Số học sinh dự thi online toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 47,930(Bạn)
4
Khối lớp 4 49,491(Bạn)
5
Khối lớp 5 64,559(Bạn)
6
Khối lớp 6 32,728(Bạn)
7
Khối lớp 7 26,141(Bạn)
8
Khối lớp 8 18,027(Bạn)
9
Khối lớp 9 11,994(Bạn)
10
Khối lớp 10 3,087(Bạn)
11
Khối lớp 11 2,784(Bạn)
12
Khối lớp 12 1,922(Bạn)