Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 191,467(Bạn)
4
Khối lớp 4 179,466(Bạn)
5
Khối lớp 5 201,696(Bạn)
6
Khối lớp 6 114,255(Bạn)
7
Khối lớp 7 79,891(Bạn)
8
Khối lớp 8 67,886(Bạn)
9
Khối lớp 9 49,039(Bạn)
10
Khối lớp 10 22,484(Bạn)
11
Khối lớp 11 20,443(Bạn)
12
Khối lớp 12 13,781(Bạn)