Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 154,350(Bạn)
4
Khối lớp 4 172,993(Bạn)
5
Khối lớp 5 146,030(Bạn)
6
Khối lớp 6 84,447(Bạn)
7
Khối lớp 7 77,376(Bạn)
8
Khối lớp 8 58,721(Bạn)
9
Khối lớp 9 41,721(Bạn)
10
Khối lớp 10 12,409(Bạn)
11
Khối lớp 11 16,147(Bạn)
12
Khối lớp 12 9,554(Bạn)