Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 105,021(Bạn)
4
Khối lớp 4 93,481(Bạn)
5
Khối lớp 5 112,454(Bạn)
6
Khối lớp 6 64,885(Bạn)
7
Khối lớp 7 48,028(Bạn)
8
Khối lớp 8 33,764(Bạn)
9
Khối lớp 9 22,304(Bạn)
10
Khối lớp 10 9,131(Bạn)
11
Khối lớp 11 7,988(Bạn)
12
Khối lớp 12 5,768(Bạn)