Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 194,484(Bạn)
4
Khối lớp 4 155,906(Bạn)
5
Khối lớp 5 133,889(Bạn)
6
Khối lớp 6 98,550(Bạn)
7
Khối lớp 7 77,377(Bạn)
8
Khối lớp 8 54,107(Bạn)
9
Khối lớp 9 34,323(Bạn)
10
Khối lớp 10 16,191(Bạn)
11
Khối lớp 11 15,805(Bạn)
12
Khối lớp 12 9,524(Bạn)