Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 88,877(Bạn)
4
Khối lớp 4 83,088(Bạn)
5
Khối lớp 5 101,826(Bạn)
6
Khối lớp 6 55,789(Bạn)
7
Khối lớp 7 42,065(Bạn)
8
Khối lớp 8 29,765(Bạn)
9
Khối lớp 9 20,021(Bạn)
10
Khối lớp 10 7,229(Bạn)
11
Khối lớp 11 6,265(Bạn)
12
Khối lớp 12 4,450(Bạn)