Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 45,250(Bạn)
4
Khối lớp 4 44,626(Bạn)
5
Khối lớp 5 41,598(Bạn)
6
Khối lớp 6 22,542(Bạn)
7
Khối lớp 7 20,285(Bạn)
8
Khối lớp 8 12,919(Bạn)
9
Khối lớp 9 8,022(Bạn)
10
Khối lớp 10 2,057(Bạn)
11
Khối lớp 11 1,849(Bạn)
12
Khối lớp 12 1,206(Bạn)