Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 127,775(Bạn)
4
Khối lớp 4 108,119(Bạn)
5
Khối lớp 5 95,668(Bạn)
6
Khối lớp 6 61,796(Bạn)
7
Khối lớp 7 50,453(Bạn)
8
Khối lớp 8 34,508(Bạn)
9
Khối lớp 9 21,328(Bạn)
10
Khối lớp 10 7,012(Bạn)
11
Khối lớp 11 6,745(Bạn)
12
Khối lớp 12 4,087(Bạn)