Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 203,213(Bạn)
4
Khối lớp 4 161,928(Bạn)
5
Khối lớp 5 138,311(Bạn)
6
Khối lớp 6 101,954(Bạn)
7
Khối lớp 7 80,365(Bạn)
8
Khối lớp 8 56,054(Bạn)
9
Khối lớp 9 35,577(Bạn)
10
Khối lớp 10 16,698(Bạn)
11
Khối lớp 11 16,239(Bạn)
12
Khối lớp 12 10,069(Bạn)