Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 99,474(Bạn)
4
Khối lớp 4 90,325(Bạn)
5
Khối lớp 5 108,681(Bạn)
6
Khối lớp 6 61,357(Bạn)
7
Khối lớp 7 45,350(Bạn)
8
Khối lớp 8 32,015(Bạn)
9
Khối lớp 9 21,375(Bạn)
10
Khối lớp 10 8,555(Bạn)
11
Khối lớp 11 7,516(Bạn)
12
Khối lớp 12 5,350(Bạn)