Số học sinh IOE toàn quốc*Cập nhật sau 24 giờ
3
Khối lớp 3 182,073(Bạn)
4
Khối lớp 4 199,329(Bạn)
5
Khối lớp 5 166,092(Bạn)
6
Khối lớp 6 99,178(Bạn)
7
Khối lớp 7 89,487(Bạn)
8
Khối lớp 8 68,107(Bạn)
9
Khối lớp 9 48,080(Bạn)
10
Khối lớp 10 19,835(Bạn)
11
Khối lớp 11 22,941(Bạn)
12
Khối lớp 12 13,084(Bạn)