Hotline
Lịch thi cụ thể cho từng khối lớp vòng 20, vòng 25 (cấp tỉnh), vòng 30 (cấp toàn quốc)
Th.ba, 04/01/2011, 13:15 Lượt xem: 43279

Vòng thi 20  được tổ chức thống nhất giờ thi trên toàn quốc cho từng khối

LỊCH THI ĐỢT THỨ NHẤT

1) Cấp tiểu học được tổ chức ngày 12/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

- 08h00’: Tập trung khai mạc.

Khối 5 :

- 08h30’: Học sinh lớp 5  vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 08h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

- 09h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-10h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Các thủ tục cho các khối lớp khác tương tự như trên và giờ thi của các khối còn lại như sau :

Khối 4 : từ 10h30' đến 11h30'

Khối 3 : từ 13h00' đến 14h00'

2) Cấp THCS được tổ chức chiều ngày 12/2/2011 và sáng 13/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

Chiều 12/2/2011

- 14h30’: Học sinh lớp 9 vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 14h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và về phòng thi thông báo cho học sinh mã số thi (viết lên bảng).Học sinh đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi.

- 15h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-16h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Các khối khác thủ tục tương tự, giờ thi chính thức như sau :

Khối 8 : từ 16h30' đến 17h30'

Sáng 13/2/2011 :

Khối 7 : từ 9h00' đến 10h00'

Khối 6 : Từ 10h30' đến 11h30'

3) Trường THPT thi chung khảo được tổ chức chiều 13/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

- 13h00’: Tập trung khai mạc.

Khối 12 :

- 13hh30’: Học sinh lớp 12 vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 13h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

- 14h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-15h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Thủ tục cho các khối khác tương tự và giờ thi chính thức như sau :

Khối 11 : từ 15h30' đến 16h30'

Khối 10 : Từ 17h00' đến 18h00'

LỊCH THI ĐỢT THỨ HAI

1) Cấp tiểu học được tổ chức ngày 15/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

- 08h00’: Tập trung khai mạc.

Khối 5 :

- 08h30’: Học sinh lớp 5  vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 08h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

- 09h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-10h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Các thủ tục cho các khối lớp khác tương tự như trên và giờ thi của các khối còn lại như sau :

Khối 4 : từ 10h30' đến 11h30'

Khối 3 : từ 13h00' đến 14h00'

2) Cấp THCS được tổ chức chiều ngày 15/2/2011 và sáng 16/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

Chiều 15/2/2011

- 14h30’: Học sinh lớp 9 vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 14h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và về phòng thi thông báo cho học sinh mã số thi (viết lên bảng).Học sinh đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi.

- 15h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-16h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Các khối khác thủ tục tương tự, giờ thi chính thức như sau :

Khối 8 : từ 16h30' đến 17h30'

Sáng 16/2/2011 :

Khối 7 : từ 9h00' đến 10h00'

Khối 6 : Từ 10h30' đến 11h30'

3) Trường THPT thi chung khảo được tổ chức chiều 16/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

- 13h00’: Tập trung khai mạc.

Khối 12 :

- 13hh30’: Học sinh lớp 12 vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 13h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

- 14h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-15h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Thủ tục cho các khối khác tương tự và giờ thi chính thức như sau :

Khối 11 : từ 15h30' đến 16h30'

Khối 10 : Từ 17h00' đến 18h00'

LƯU Ý :

- BTC vòng thi 20 phải có biên bản phòng thi gồm các cột : số thứ tự, số ID, Họ và tên, tên lớp, tên trường, điểm thi, thời gian làm bài, chữ ký học sinh. Khi học sinh làm xong bài phải báo cho giám thị nhìn kết quả trên màn hình (sẽ có ngay khi học sinh hoàn thành 3 bài thi) để ghi vào biên bản và học sinh ký tên. Phía dưới biên bản phải có đầy đủ chữ ký , học và tên của 2 giám thị. Đây là văn bản chính thức để xếp giải của kỳ thi và chọn học sinh dự thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở vòng 25.

- BTC cấp quận /huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh  phải tạo mã số thi của cấp mình (vào Trợ giúp xem Hướng dẫn thi các cấp – văn bản hướng dẫn trước đây có sai sót : sử dụng mã số thi cấp trường).

- BTC cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh có thể liên hệ mượn phòng máy của các trường THPT trong địa bàn để tổ chức thi cho cấp của mình.

- BTC cấp trường THPT tạo mã số thi cho trường, không dùng mã số đã tạo ở vòng 15.

- Khi tạo mã xong, không được khóa mã, mã đã tự kích hoạt, khóa lại sẽ không mở được.

- BTC cuộc thi phải khóa mã ngay sau khi thi.

-  BTC cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh có thể tổ chức thi ở nhiều cụm, nhiều địa điểm nhưng phải bố trí giám sát và thực hiện đúng lịch thời gian như trên.

- Khi đang thi gặp các sự cố mà cho học sinh thi lại ngay phải lập biên bản.

- Khi gặp các trục trặc về kỹ thuật mà không biết cách khắc phục thì điện về các số máy hỗ trợ công nghệ (xem các số máy ở phần Hỗ trợ trực tuyến).

- BTC cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và các trường THPT thực hiện đúng lịch thi cho từng khối như trên, ngoài các thời gian quy định trên sẽ không tổ chức thi được.

- Kỳ thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương vòng 25 sẽ thi vào ngày 19/3/2011. Giờ thi chính thức của các khối lớp :

Lớp 5 và lớp 4 : 9h00' đến 10h00'

Lớp 3 và lớp 9 : 10h30' đến 11h30'

Lớp 8 và lớp 7 : 13h30' đến 14h30'

Lớp 6 và lớp 12 : 15h00' đến 16h00'

Lớp 10 và lớp 11 : 16h30' đến 17h30'

- Kỳ thi cấp toàn quốc tổ chức vào ngày 23/4/2011 dành cho lớp 5 và lớp 9, thực hiện theo lịch :

+ 14h00' ngày 22/4/2011 : Họp Hội đồng thi cấp toàn quốc tại địa phương. Đoàn giám sát thi của đơn vị bạn phải có mặt trong cuộc họp này. Kiểm tra máy tính  đường mạng tại các phòng thi, danh sách học sinh dự thi (lớp 5 và lớp 9). Nếu Chủ tịch Hội đồng thi chưa nhận được phong bì niêm phong mã số thi cấp toàn quốc thì  phải điện về số máy 0903436757 để được hướng dẫn.

Ngày 23/4/2011 :

+8h00'  : Khai mạc kỳ thi. Học sinh chứng kiến phong bì mã số thi cấp toàn quốc vẫn còn niêm phong.

+8h45'  : Học sinh vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn các em làm thủ tục đăng nhập, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi nhận mã số thi cấp toàn quốc.

+8h50  : Giám thị 2 công bố mã số thi cấp toàn quốc tại phòng thi (viết lên bảng).Học sinh bấm Vào thi và nhập mã số thi.

+9h00' : Học sinh bắt đầu làm bài

+10h00' : Hết giờ làm bài thi.

Chú ý :

- Học sinh làm xong 3 bài thi, màn hình hiển thị kết quả thi và thời gian làm bài. Khi đó học sinh báo giám thị xem kết quả, ghi vào biên bản phòng thi và ký tên xác nhận.

- Nếu có sự cố về máy và đường mạng thì giám thị phải lập biên bản cho học sinh thi lại ngay. Nếu sự cố quá 30 phút thì báo về số máy 0903436757 và phải tổ chức thi lại vào buổi chiều  với mã số thi dự phòng vào lúc 14h00' đến 15h00'.

- Các vấn đề khác theo văn bản đã hướng dẫn.