Số máy trực kỹ thuật 0947076968
Th.Bảy, 29/11/2014, 14:28 Lượt xem: 9664

Tinh thần xử lý chung là:
- Xem xét chất lượng mạng Internet tại địa điểm thi.
- Cho học sinh Đăng nhập thi lại.
- Nếu Đăng nhập thi lại mà hệ thống thông báo đã thi rồi thì điện về số máy kỹ thuật.
Các vấn đề về kỹ thuật xin không điện về số 0903436757 cũng như các số máy của các tiểu ban khác, các chuyên viên chỉ đạo bộ môn
Trân trọng cảm ơn.