VỀ SỐ GIẢI THƯỞNG CỦA OLYMPIC "TÀI NĂNG TIẾNG ANH"
Th.tư, 02/04/2014, 11:09 Lượt xem: 17956

BTC cũng đã thống nhất số giải thưởng như sau: số giải dành cho học sinh tại mỗi khu vực, mỗi lớp sẽ có 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Như vậy Olympic "Tài năng tiếng Anh" sẽ có tổng số giải là 9 giải Đặc biệt, 18 giải Nhất, 27 giải Nhì, 36 giải Ba và 45 giải Khuyến khích dành cho học sinh.

Đồng thời BTC cấp toàn quốc cũng khẳng định về giải thưởng dành cho giáo viên dạy trực tiếp sẽ tương ứng với giải thưởng của học sinh. Như vậy số giải thưởng dành cho giáo viên sẽ là 9 giải Đặc biệt, 18 giải Nhất, 27 giải Nhì, 36 giải Ba và 45 giải Khuyến khích.
Mỗi tỉnh, thành cử 1 học sinh lớp 5, 1 học sinh lớp 9, 1 học sinh lớp 11 tham dự OTE. Như vậy tỷ lệ giải thưởng so với số học sinh tham gia bình quân khoảng 70%.