Về việc giải quyết khiếu nại
Th.tư, 16/05/2012, 16:50 Lượt xem: 30210

BTC cấp toàn quốc xin thông báo :

1) Tất cả các trường hợp bị hủy kết quả đều do số biên bản cho phép thi lại còn thiếu so với số lần thi.

2) Có ý kiến cho rằng : việc đếm số lần thi không chính xác so với quan sát của giám thị. Tiểu ban Công nghệ lưu ý rằng : Việc học sinh thi lại xảy ra rất nhanh nên giám thị không thể giám sát kịp, bởi vậy hệ thống đếm bao giờ cũng chính xác hơn giám thị và trong quá trình thi cũng như đến hiện nay hệ thống luôn hoạt động bình thường.

3) BTC cấp toàn quốc đề nghị : Các phụ huynh, học sinh khiếu nại thì thông qua Sở GD-ĐT xem xét. Sau khi xem xét, nếu Sở thấy cần có ý kiến thì gửi Công văn về địa chỉ : Ông  Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Đề nghị các Sở GD-ĐT không điện thoại về các vấn đề khiếu nại mà phải thể hiện bằng văn bản.

4) BTC cấp toàn quốc không giải quyết bất cứ khiếu nại trực tiếp nào mà không thông qua Sở GD-ĐT.

5) Nhân đây cũng xin cảm ơn những bức thư gửi về đồng tình về tiêu chí xếp giải của BTC cấp toàn quốc, bởi vì nhiều nơi tuy không trục trặc kỹ thuật về mạng nhưng học sinh đã nói dối giám thị và giám thị đã lập biên bản hợp thức hóa cho học sinh. Do số lần nói dối không khớp với số lần thi nên vẫn bị hủy kết quả.

6) Nếu học sinh bị trục trặc thật mà giám thị không làm biên bản xác nhận thì lỗi thuộc về giám thị, Sở GD-ĐT cần có hình thức nhắc nhở và kỷ luật kịp thời vì ảnh hưởng tới kết quả thi của học sinh. Tất cả các biên bản làm sau ngày thi và không có ý kiến của giám sát ủy quyền sẽ không có giá trị pháp lý để xem xét.

7) BTC cấp toàn quốc đang nghiên cứu điều chỉnh Thể lệ cho cuộc thi năm sau để chống lại hình thức gian lận bằng cách thi lại nhiều lần và được hợp thức hóa bằng biên bản.

Trân trọng thông báo và cảm ơn.