Hướng dẫn bổ sung việc đăng ký tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) đối với các cấp quản lý giáo dục năm học 2019-2020.