Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2019 - 2020