Kiểm tra ID có trong Danh sách thi cấp toàn quốc

Kiểm tra ID: