Chữ hoa hay chữ thường khi làm bài thi IOE
Th.năm, 03/12/2015, 13:56 Lượt xem: 128849

Đáp: Tuân theo quy định sau:
1) Chữ cái đầu câu và tên riêng viết hoa.
2) Các chữ đã có sẵn viết hoa thì chữ cần điền cũng viết hoa; các chữ đã có sẵn viết thường thì chữ cần điền cũng viết thường.