Cultural activities planned for Hung Kings’ Anniversary 2024
Th.tư, 17/04/2024, 15:17 Lượt xem: 1634

A ceremony marking the anniversary of Hung Kings - the legendary founders of the nation - and the Culture and Tourism Week of Ancestral Land will be held from April 9-18 in the northern province of Phu Tho with various activities.


 

Cultural activities planned for Hung Kings’ anniversary 2024 (Photo: VNA)


 

Phu Tho (VNA) – A ceremony marking the anniversary of Hung Kings - the legendary founders of the nation - and the Culture and Tourism Week of Ancestral Land will be held from April 9-18 in the northern province of Phu Tho with various activities.

 

Traditional rituals will be conducted at the temples dedicated to Lac Long Quan and Au Co in the Hung Kings Temple relic site to express gratitude to the ones who laid the foundation of the country, and incense and flower offerings to Hung Kings in various localities.

 

A highlight of the 10-day ceremony is the opening of the Hung Kings Temple Festival and the Week of UNESCO-listed intangible cultural heritages to be held at Hung Vuong Square in Viet Tri City on April 4 (the first day of the third lunar month)Other activities include exhibitions on Vietnam’s tourism, culture, heritage and sustainable development; a “Viet Tri Live music” street music programme; the northwestern region's Tourism Fair 2024; the Hung Vuong Cup volleyball tournament; a “one commune-one product” (OCOP) trade exhibition; a cuisine festival; xoan singing; and firework displays.

 

Legend has it that Lac Long Quan (real name Sung Lam, son of Kinh Duong Vuong and Than Long Nu) married Au Co (the fairy daughter of De Lai). Au Co then gave birth to a pouch filled with 100 eggs, which later hatched into a hundred sons. However, soon thereafter, the couple separated. Lac Long Quan went to the coast with 50 of the children, while Au Co went to the highlands with the rest.

 

Their eldest son was made king, who named the country Van Lang and set up the capital in Phong Chau (modern-day Viet Tri city in Phu Tho province), beginning the 18 generations of the Hung Kings.

 

The kings chose Nghia Linh mountain, the highest in the region, to perform rituals devoted to rice and sun deities to pray for healthy crops.

 

To honour their great contributions, a complex of temples dedicated to them was built on the mountain, and the 10th day of the third lunar month, which falls on April 29 this year, serves as the national commemorative anniversary for the kings.

 

The worship of the Hung Kings, closely related to the ancestral worship traditions of most Vietnamese families, was recognised as part of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO in 2012./. 

Kế hoạch các hoạt động văn hóa dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2024


 

Lễ tưởng niệm các Vua Hùng - những người có công dựng nước - và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 18/4 tại tỉnh Phú Thọ với nhiều hoạt động đa dạng.


 

Kế hoạch các hoạt động văn hóa dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2024 (Ảnh: VN)


 

Phú Thọ (VNA) – Lễ tưởng niệm các Vua Hùng - những người có công dựng nước và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 18/4 tại tỉnh Phú Thọ với nhiều hoạt động đa dạng.


 

Các nghi lễ truyền thống sẽ được tiến hành tại các đền thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ trong Khu di tích Đền Hùng để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của ông cha và dâng hương, hoa tới Vua Hùng tại các địa phương.


 

Điểm nổi bật của buổi lễ kéo dài 10 ngày là Lễ khai mạc hội Đền Hùng và Tuần lễ di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì vào ngày 4/4 (ngày 1/3 âm lịch).


 

Các hoạt động khác bao gồm triển lãm về du lịch, văn hóa, di sản và phát triển bền vững của Việt Nam; chương trình ca nhạc đường phố “Việt Trì Live music”; Hội chợ du lịch vùng Tây Bắc 2024; giải bóng chuyền Hùng Vương; triển lãm thương mại một xã một sản phẩm (OCOP); lễ hội ẩm thực; hát xoan và các màn bắn pháo hoa.


 

Truyền thuyết kể rằng Lạc Long Quân (tên thật Sùng Lâm, con trai Kinh Dương Vương và Thần Long Nữ) kết hôn với Âu Cơ (con gái tiên của Đế Lai). Âu Cơ liền sinh ra một bọc trăm trứng, sau này nở ra trăm người con trai. Tuy nhiên, ngay sau đó, cặp đôi đã chia xa. Lạc Long Quân cùng 50 người con ra bờ biển, còn Âu Cơ cùng 50 người con lên vùng núi.


 

Con trai cả của họ được phong làm vua, đặt tên nước là Văn Lang và đóng đô ở Phong Châu (thành phố Việt Trì, ngày nay thuộc tỉnh Phú Thọ), bắt đầu 18 đời vua Hùng.


 

Các vị vua đã chọn ngọn núi Nghĩa Lĩnh, ngọn núi cao nhất vùng để thực hiện các nghi lễ thờ thần lúa và thần mặt trời nhằm cầu cho mùa màng tươi tốt.


 

Để tôn vinh những đóng góp to lớn của những vị vua Hùng, một quần thể đền thờ đã được xây dựng trên núi và ngày 10 tháng 3 âm lịch, rơi vào ngày 29 tháng 4 dương lịch năm nay, được coi là ngày lễ cấp quốc gia để tưởng nhớ các vị vua.


 

Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng gắn liền với truyền thống thờ cúng tổ tiên của hầu hết các gia đình Việt Nam, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2012./.


 

Nguồn: https://en.vietnamplus.vn/cultural-activities-planned-for-hung-kings-anniversary-2024/282915.vnp 


 

BTC IOE sưu tầm và biên dịch