International Women’s Day 2024: ‘Invest in women: Accelerate progress’
Th.năm, 07/03/2024, 09:22 Lượt xem: 6043

Deyanira Cordoba, one of many coffee-growing women of Tablón de Gómez, in the Nariño region of Colombia. As part of a UN Women project, she has learned about her economic rights, bodily autonomy and more. 

Photo: UN Women/Ryan Brown.

 

In a world facing multiple crises that are putting immense pressure on communities, achieving gender equality is more vital than ever. Ensuring women’s and girls’ rights across all aspects of life is the only way to secure prosperous and just economies and a healthy planet for future generations.  

 

One of the key challenges in achieving gender equality by 2030 is an alarming lack of financing with a staggering USD 360 billion annual deficit in spending on gender-equality measures.  

 

The time for change is now! Join us on 8 March 2024 for International Women’s Day as we rally behind the call to “Invest in women: Accelerate progress”. 

 

International Women’s Day 2024: ‘Invest in women: Accelerate progress’  

 

Take a stand and join the conversation with the #InvestInWomen hashtag. Here are five key areas that need our joint action to ensure women are not left behind:

 

Investing in women: A human rights issue

 

Time is running out. Gender equality remains the greatest human rights challenge. Investing in women is a human rights imperative and cornerstone for building inclusive societies. Progress for women benefits us all.

 

Ending poverty 

 

The COVID pandemic, geopolitical conflicts, climate disasters, and economic turmoil have pushed an extra 75 million people into severe poverty, since 2020. This could lead to more than 342 million women and girls living below the poverty line by 2030, making immediate action crucial.  

 

Implementing gender-responsive financing

 

Due to conflicts and rising fuel and food prices, recent estimates suggest that 75 per cent of countries will curb public spending by 2025. Austerity negatively impacts women and crowds out public spending on essential public services and social protection.

 

Shifting to a green economy and care society

 

The current economic system exacerbates poverty, inequality, and environmental degradation, disproportionately affecting women and marginalized groups. Advocates for alternative economic models propose a shift towards a green economy and care society that amplifies women’s voices.

 

Supporting feminist change-makers

 

Feminist organizations are leading efforts to tackle women’s poverty and inequality. However, they are running on empty, receiving a meagre 0.13 per cent of total official development assistance. 

 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 2024: ‘Đầu tư cho phái đẹp: Đẩy nhanh tiến độ’

 

Deyanira Cordoba, một trong những người  phụ nữ trồng cà phê ở Tablón de Gómez, vùng Nariño của Colombia. Là một phần của dự án UN Women, cô đã tìm hiểu về các quyền kinh tế, quyền tự chủ cơ thể và hơn thế nữa. 

Ảnh: UN Women/Ryan Brown.

 

Thế giới đang phải đối mặt với những khủng hoảng lớn, gây ra áp lực không nhỏ cho cộng đồng, chính vì vậy, đạt được mục tiêu bình đẳng giới là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Đảm bảo quyền cho phụ nữ và các bé gái trên mọi khía cạnh của cuộc sống là cách duy nhất để đảm bảo nền kinh tế thịnh vượng và công bằng cũng như một hành tinh lành mạnh cho các thế hệ tương lai.

 

Sự thiếu hụt tài chính đáng báo động để chi tiêu cho các hoạt động bình đẳng giới - với mức thâm hụt hàng năm là 360 tỷ USD - chính là một trong những thách thức để có thể đạt được mục tiêu bình đẳng giới vào năm 2030. 

 

Giờ chính là lúc để thay đổi! Hãy tham gia cùng chúng tôi vào Ngày Quốc tế Phụ nữ vào mùng 8 tháng 3 năm 2024 với chủ đề “Đầu tư vào phái đẹp: Đẩy nhanh tiến độ”.

 

Hãy đứng lên và tham gia cuộc trò chuyện với hashtag #InvestInWomen. Dưới đây là năm lĩnh vực chính cần chúng ta chung ta hành động để đảm bảo phụ nữ không bị bỏ lại phía sau:

 

Đầu tư vào phụ nữ: Vấn đề nhân quyền


Thời gian không còn nhiều. Bình đẳng giới vẫn là thách thức nhân quyền lớn nhất. Đầu tư vào phụ nữ là mệnh lệnh nhân quyền và là nền tảng để xây dựng xã hội hoà nhập. Xã hội tiến bộ vì phụ nữ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta.

 

Chấm dứt nghèo đói

 

Đại dịch COVID, xung đột địa chính trị, thảm họa khí hậu và bất ổn kinh tế đã đẩy thêm 75 triệu người vào tình trạng nghèo đói trầm trọng kể từ năm 2020. Điều này có thể khiến hơn 342 triệu phụ nữ và trẻ em gái sống dưới mức nghèo khổ vào năm 2030, điều này có nghĩa là, chúng ta cần phải khẩn trương hành động.

 

Thực thi nền kinh tế đáp ứng giới

 

Do xung đột và giá nhiên liệu cũng như lương thực tăng cao, các ước tính gần đây cho thấy 75% các quốc gia sẽ hạn chế chi tiêu công vào năm 2025. Chính sách thắt lưng buộc bụng tác động tiêu cực đến phụ nữ và làm giảm chi tiêu công cho các dịch vụ công thiết yếu và bảo trợ xã hội.

 

Chuyển sang nền kinh tế xanh và xã hội chăm sóc

 

Hệ thống kinh tế hiện tại làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng và suy thoái môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến phụ nữ và các nhóm người yếu thế trong xã hội. Những người ủng hộ các mô hình kinh tế thay thế đề xuất chuyển hướng sang nền kinh tế xanh và xã hội chăm sóc nhằm nâng cao tiếng nói của phụ nữ.

 

Hỗ trợ những người tạo ra sự thay đổi vì quyền lợi của phụ nữ

 

Các tổ chức vì phụ nữ đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng của phụ nữ. Tuy nhiên, nguồn vốn đang cạn kiệt, chỉ nhận được số vốn ít ỏi là 0,13% từ tổng hỗ trợ phát triển chính thức.

 

Đầu tư vào phụ nữ và ủng hộ bình đẳng giới sẽ thúc đẩy một tương lai nơi mọi người trong xã hội đều có thể phát triển, tạo ra một thế giới có vô số cơ hội và trao quyền cho tất cả mọi người.

 

Nguồn: https://www.unwomen.org/en/news-stories/announcement/2023/12/international-womens-day-2024-invest-in-women-accelerate-progress