Happy International Youth Day
Th.Bảy, 12/08/2023, 19:32 Lượt xem: 2175

Happy International Youth Day

 

 

The International Youth Day is commemorated every year on 12 August. The aim of this day is to encourage young people around the world to organize activities in order to raise awareness about the situation of youth in their country. Let’s find out the theme for Youth Day this year.

 

2023 Theme: Green Skills for Youth: Towards a Sustainable World

 

Today, the world is embarking on a green transition. The shift towards an environmentally sustainable and climate-friendly world is critical not only for responding to the global climate crisis but also for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). A successful transition towards a greener world will depend on the development of green skills in the population. Green skills are “knowledge, abilities, values and attitudes needed to live in, develop and support a sustainable and resource-efficient society”.

 

These include technical knowledge and skills that enable the effective use of green technologies and processes in occupational settings, as well as transversal skills that draw on a range of knowledge, values and attitudes to facilitate environmentally sustainable decisions in work and in life. Due to their interdisciplinary nature, the essence of green skills is sometimes expressed, partly if not wholly, through other associated terms such as “skills for the future” and “skills for green jobs”. While green skills are relevant for people of all ages, they have heightened importance for younger people, who can contribute to the green transition for a longer period of time.

 

For the official commemoration of International Youth Day 2023, DESA will organize a global webinar in collaboration with the UN Global Initiative on Decent Jobs for Youth and Generation Unlimited. The webinar will offer critical information and data and will promote discussions and an exchange of ideas on green skills for youth. It will feature perspectives from international organizations, national governments and young experts working in this area. Knowledge products will be developed to support and encourage stakeholders to celebrate International Youth Day 2023 in their various contexts and roles. 

 

Happy International Youth Day! 


 

Ngày Quốc tế Thanh niên


 

Ngày Quốc tế Thanh niên được kỷ niệm hàng năm vào ngày 12 tháng 8. Mục đích của ngày này là khuyến khích những người trẻ tuổi trên toàn thế giới tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về tình hình của giới trẻ ở đất nước của mình. Hãy cùng tìm hiểu chủ đề Ngày Thanh niên năm nay nhé.

 

Chủ đề năm 2023: Kỹ năng sống xanh cho thanh niên: Hướng tới một thế giới bền vững

 

Ngày nay, thế giới đang bắt tay vào quá trình chuyển đổi xanh. Sự thay đổi hướng tới một thế giới bền vững về môi trường và thân thiện với khí hậu đóng vai trò rất quan trọng không chỉ để ứng phó với khủng hoảng khí hậu toàn cầu mà còn để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Quá trình chuyển đổi thành công hướng tới một thế giới xanh hơn phụ thuộc vào sự phát triển các kỹ năng xanh của mọi người. Kỹ năng xanh là “kiến thức, khả năng, giá trị và thái độ cần thiết để sống, phát triển và hỗ trợ một xã hội bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả”.

 

Những kỹ năng này bao gồm kiến thức và kỹ năng về mặt kỹ thuật, cho phép sử dụng hiệu quả các quy trình và công nghệ xanh trong môi trường nghề nghiệp, cũng như các kỹ năng chuyển đổi dựa trên kiến thức, giá trị và thái độ; tạo điều kiện thuận lợi để đưa ra các quyết định bền vững về môi trường trong công việc và cuộc sống. Do tính chất liên ngành của chúng, bản chất của các kỹ năng xanh đôi khi được thể hiện một phần hoặc toàn bộ thông qua các thuật ngữ liên quan khác như “kỹ năng cho tương lai” và “kỹ năng cho công việc xanh”. Mặc dù các kỹ năng xanh phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng chúng có tầm quan trọng cao hơn đối với những người trẻ tuổi, những người có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh trong một thời gian dài hơn.

 

Để kỷ niệm chính thức Ngày Quốc tế Thanh niên 2023, DESA sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến toàn cầu với sự cộng tác của Sáng kiến Toàn cầu của Liên Hợp Quốc về Việc làm Bền vững cho Thanh niên và Thế hệ Không giới hạn. Hội thảo trên web sẽ cung cấp thông tin và dữ liệu quan trọng, đồng thời sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận và trao đổi ý kiến về các kỹ năng xanh cho thanh niên. Nó sẽ giới thiệu quan điểm của các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước và các chuyên gia trẻ làm việc trong lĩnh vực này. Các sản phẩm tri thức sẽ được phát triển để hỗ trợ và khuyến khích các bên liên quan kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên 2023 thông qua các bối cảnh và vai trò khác nhau của họ.

 

Chúc mừng ngày Quốc tế Thanh niên!

 

Nguồn: https://www.un.org/en/observances/youth-day


Ban tổ chức IOE sưu tầm và biên dịch