Phân biệt Pull, Drag và Haul
Th.sáu, 17/08/2018, 10:50 Lượt xem: 2834

1. Pull – /pʊl/: lôi hoặc kéo một vật gì (chỉ chung chung)

Ví dụ:

Please, pull this chair away from the desk.

Làm ơn lôi cái ghế này ra khỏi cái bàn với.

2. Drag – /dræɡ/: kéo lê, kéo một thứ gì đó trên mặt đất, lôi một ai đó ra mà họ không muốn, đưa một điều gì đó chen vào cuộc nói chuyện mà không liên quan gì tới chủ đề đang nói.

Ví dụ:

Please, pick the chair up instead of dragging it behind you!

Làm ơn, bê cái ghế lên thay vì kéo lê nó sau bạn như thế!

She had to drag her kids away from the toys.

Cô ấy phải lôi lũ trẻ ra khỏi đám đồ chơi.

She’s always suddenly dragging different topic into the conversations.

Co ấy thường bỗng nhiên lôi một chủ đề khác vào các cuộc nói chuyện.

3.Haul – /hɑːl/: lôi, hoặc kéo một cái gì đó rất nặng nề và khó khăn và phải dùng tới sức lực.

Ví dụ:

They hauled the car out of the truck.

Hộ lôi cái xe hơi ra khỏi cái xe tải.

freight train can haul thousands of tons of goods.

Một tàu chở hàng có thể chở hàng ngàn tấn hàng hóa.

Tóm lại:

Pull được dùng với nghĩa lôi, kéo chung chung. Drag có thể hiểu là kéo lê cái gì đó trên mặt đất, hoặc có nghĩa kéo trừu tượng đối với một số ngữ cảnh. Còn haul là lôi, kéo với nỗ lực và mất sức.

Thuần Thanh (Theo dkn.tv)