Hotline
Moon Day - ngày con người lần đầu đặt chân lên Mặt trăng 20/7
Th.tư, 20/07/2022, 16:54 Lượt xem: 7832

“That’s one small step for man, one giant leap for mankind” (Một bước đi nhỏ bé của một người, một bước nhảy vọt khổng lồ cho nhân loại). Câu nói nổi tiếng này của Neil Amstrong đã được ghi lại vào ngày 20/7/1969, là ngày mà Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành những người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Hãy cùng IOE tìm hiểu về cột mốc vô cùng quan trọng với thiên văn học thế giới này qua bài báo song ngữ dưới đây nhé!
 

July 20 this year will mark the inaugural celebration of International Moon Day. The United Nations General Assembly, on December 9, 2021, recognised the proposal submitted by the Moon Village Association and several other groups within the organisation. The application was submitted to the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA).

 

Ngày 20 tháng 7 năm nay sẽ đánh dấu lễ kỷ niệm ngày con người lần đầu đặt chân lên Mặt trăng. Đại hội đồng Liên hợp quốc, vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, đã công nhận đề xuất do Hiệp hội Moon Village và một số nhóm khác trong tổ chức đệ trình. Đơn đăng ký đã được nộp cho Văn phòng Liên hợp quốc về các vấn đề ngoài không gian (viết tắt là UNOOSA).
 

The day will celebrate one of the most memorable moments in human history. On July 20, 1969, US astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first humans to reach the lunar planet. It was the first time that a human had set foot on the Moon’s surface.

 

Ngày 20/7 kỷ niệm một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử nhân loại. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, các phi hành gia Hoa Kỳ Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã trở thành những người đầu tiên đến Mặt Trăng. Đây là lần đầu tiên con người đặt chân lên bề mặt Mặt trăng.

 

Upon landing on the surface, with millions of eyes watching history being written, Neil Armstrong hopped down the ladder and said, “That is one small step for a man, one giant leap for mankind.” The Apollo 11 astronauts used the lunar module called Eagle to reach the surface.

 

Khi hạ cánh trên bề mặt Mặt trăng, trước hàng triệu con mắt đang theo dõi sự kiện lịch sử này, Neil Armstrong đã nhảy xuống bậc thang và nói, "Một bước đi nhỏ bé của một người, một bước nhảy vọt khổng lồ cho nhân loại." Các phi hành gia trên tàu Apollo 11 lúc đó đã sử dụng mô-đun có tên Eagle để đáp lên Mặt trăng.

 


 

Bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại: Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Ảnh: NASA.

 

Since that day, Moon exploration efforts started taking shape and the lunar planet became the destination for countless missions. The landing of July 20, 1969, is a milestone in space exploration.

 

Kể từ ngày đó, người ta bắt đầu nỗ lực tìm hiểu Mặt trăng và khởi tạo vô số sứ mệnh để tìm hiểu vệ tinh này. Hành trình vào ngày 20 tháng 7 năm 1969 là một cột mốc quan trọng trong việc khám phá không gian của con người.

 

The International Moon Day will be held annually and will aim at educating and promoting the sustainable utilisation and exploration of the Moon and the need for regulations of activities on and around the lunar planet. These events will be organised with a top-down (inaugural celebrations) and bottom-up approach (other global events) on an international level.
 

Hàng năm, thế giới kỉ niệm Ngày con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng nhằm mục đích giáo dục, thúc đẩy việc khai thác và khám phá Mặt trăng một cách bền vững; cũng như phản ánh sự cần thiết của các quy định về hoạt động trên và xung quanh vệ tinh này. Các sự kiện này sẽ được tổ chức theo cách tiếp cận từ trên xuống (lễ kỷ niệm) và từ dưới lên (các sự kiện toàn cầu khác) ở cấp độ quốc tế.
 

Not only will these events target the young generation and the general public through educational activities, they will also cover space communities such as NGOs, government agencies, and laboratories, among other institutions. The International Moon Day, backed by UNOOSA, will also aim at promoting international cooperation regarding the usage of outer space and the affairs related to it will be dealt with by the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS).

 

Các sự kiện này không chỉ hướng tới thế hệ trẻ và công chúng thông qua các hoạt động giáo dục, mà còn hướng tới các cộng đồng về không gian như tổ chức phi chính phủ, cơ quan chính phủ và phòng thí nghiệm, cùng các tổ chức khác. Ngày con người lần đầu đặt chân lên Mặt trăng, được tổ chức UNOOSA ủng hộ, cũng có mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế về việc sử dụng không gian vũ trụ. Các vấn đề liên quan sẽ do Ủy ban Liên hợp quốc về Sử dụng Không gian vũ trụ Hòa bình (viết tắt là COPUOS) giải quyết.


Theo News18.com - Team Nội dung IOE biên dịch