Truyện ngắn song ngữ: Người nông dân và 3 cậu con trai lười biếng
Th.năm, 19/07/2018, 10:06 Lượt xem: 5513

THE FARMER AND HIS LAZY SONS – NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ 3 CẬU CON TRAI LƯỜI BIẾNG

In Madhanpur lived a very hardworking farmer named Mangal. He has three sons Ratan, Jatin and Gopal. All three were strong and healthy. But they were all lazy.

Ở Madhanpur có một người nông dân rất chăm chỉ tên là Mangal. Ông có ba con trai tên là Ratan, Jatin and Gopal. Cả ba đều mạnh mẽ và khỏe khoắn. Nhưng tất cả họ đều lười biếng.

Mangal was sad thinking about his sons and the future of his farmland.

Mangal buồn bã nghĩ về các con trai và tương lai vùng đất nông trại của mình.

One day, Mangal got a flash of an idea. He called all his sons and said, “Ratan, Jatin and Gopal!” I have hidden a treasure in our farmland. You search and share the treasure among you.”

Một hôm, Mapal nẩy ra một ý tưởng. Ông gọi tất cả các con trai của mình lại và nói: “Ratan, Jatin and Gopal, Hanuman! Cha đã giấu một kho báu trong đất ruộng của nhà mình. Các con hãy tìm kiếm và chia nhau kho báu đó”.

The three sons were overjoyed. They went to the fields and started searching. Ratan started from one end. Jatin searched from the other end. And Gopal did so from the centre. They dug each and every inch of the field. But they could not find anything.

Ba người con trai rất vui mừng. Chúng đi đến cánh đồng và bắt đầu tìm kiếm. Ratan bắt đầu từ một đầu. Jatin tìm kiếm từ đầu kia. Và Gopal cũng làm như vậy từ trung tâm. Chúng đào xới từng tấc đất của cánh đồng. Nhưng chúng không thể tìm thấy gì cả.

Mangal said to his sons, “Dear boys! Now you have tooled and conditioned the field, why not we sow a crop!” Off went the sons to sow the crops.

Mangal nói với các con trai của mình, “Các con của ta! Bây giờ các con đã làm cho cánh đồng có công cụ và đủ điều kiện thích hợp, tại sao chúng ta không gieo một vụ mùa!” Các con trai đã tiến hành gieo các loại cây trồng.

Days passed. Soon, the crops grew lushly green. The sons were delighted. The father said, “Sons, this is the real treasure I wanted you to share”.

Nhiều ngày trôi qua. Chẳng bao lâu, các loại cây trồng phát triển xanh tốt. Các con rất vui mừng. Người cha nói, “Các con, đây chính là kho báu thực sự cha muốn các con chia sẻ”.

Moral: Fruits of hard work are always sweet.

Bài học: Thành quả của việc làm chăm chỉ luôn ngọt ngào.

Theo linkedin

Yên Thanh biên dịch